THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
23/10/20164 lần6 lần4 lần2 lần0 lần5 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
22/10/20162 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần7 lần2 lần5 lần
21/10/20162 lần2 lần3 lần5 lần0 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
20/10/20163 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần6 lần1 lần
19/10/20163 lần0 lần1 lần2 lần6 lần5 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
18/10/20167 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
17/10/20162 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
16/10/20160 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần6 lần3 lần
15/10/20164 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần
14/10/20164 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
13/10/20163 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần5 lần2 lần
12/10/20160 lần2 lần1 lần4 lần4 lần6 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
11/10/20164 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần
10/10/20164 lần5 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
09/10/20162 lần4 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
08/10/20162 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
07/10/20160 lần4 lần5 lần1 lần2 lần3 lần5 lần5 lần0 lần2 lần
06/10/20164 lần5 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
05/10/20162 lần2 lần2 lần5 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
04/10/20166 lần4 lần4 lần0 lần2 lần6 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng58 lần63 lần38 lần59 lần48 lần67 lần46 lần56 lần55 lần50 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
23/10/20162 lần1 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
22/10/20164 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần
21/10/20162 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần0 lần2 lần5 lần1 lần
20/10/20162 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
19/10/20164 lần2 lần0 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần6 lần
18/10/20164 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần6 lần2 lần
17/10/20162 lần3 lần3 lần3 lần5 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
16/10/20164 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần6 lần4 lần3 lần
15/10/20161 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần7 lần3 lần
14/10/20163 lần4 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
13/10/20164 lần1 lần4 lần3 lần3 lần7 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
12/10/20164 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
11/10/20166 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
10/10/20163 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần3 lần0 lần
09/10/20163 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần6 lần3 lần2 lần
08/10/20161 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần4 lần
07/10/20163 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần5 lần
06/10/20161 lần4 lần4 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
05/10/20162 lần1 lần2 lần5 lần2 lần5 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
04/10/20161 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần5 lần2 lần
Tổng56 lần43 lần55 lần59 lần55 lần59 lần43 lần52 lần63 lần55 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
23/10/20162 lần1 lần3 lần2 lần5 lần4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
22/10/20162 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
21/10/20167 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần7 lần0 lần
20/10/20162 lần6 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
19/10/20163 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
18/10/20164 lần2 lần4 lần2 lần2 lần7 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
17/10/20168 lần2 lần0 lần6 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
16/10/20162 lần3 lần2 lần6 lần3 lần4 lần0 lần0 lần4 lần3 lần
15/10/20162 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
14/10/20164 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
13/10/20165 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
12/10/20162 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần6 lần4 lần1 lần
11/10/20165 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
10/10/20163 lần5 lần7 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
09/10/20162 lần3 lần5 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
08/10/20162 lần3 lần3 lần5 lần0 lần1 lần5 lần2 lần2 lần4 lần
07/10/20163 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần8 lần3 lần5 lần2 lần
06/10/20164 lần4 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần4 lần
05/10/20161 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần6 lần3 lần1 lần
04/10/20163 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần7 lần7 lần3 lần
Tổng66 lần60 lần54 lần56 lần48 lần50 lần42 lần50 lần69 lần45 lần