THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
23/08/20164 lần6 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
22/08/20163 lần2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
21/08/20164 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần7 lần3 lần
20/08/20161 lần5 lần4 lần5 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
19/08/20162 lần5 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
18/08/20162 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần8 lần4 lần4 lần2 lần
17/08/20169 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
16/08/20163 lần2 lần4 lần0 lần2 lần5 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
15/08/20162 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần
14/08/20164 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần0 lần8 lần2 lần1 lần
13/08/20163 lần2 lần2 lần2 lần2 lần6 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
12/08/20163 lần2 lần2 lần1 lần2 lần6 lần4 lần5 lần1 lần1 lần
11/08/20163 lần4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
10/08/20164 lần5 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
09/08/20164 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
08/08/20163 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần
07/08/20162 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần1 lần6 lần
06/08/20165 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần4 lần
05/08/20163 lần5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần
04/08/20163 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
Tổng67 lần63 lần47 lần43 lần49 lần61 lần45 lần56 lần68 lần41 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
23/08/20163 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần6 lần
22/08/20160 lần6 lần2 lần4 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
21/08/20162 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần7 lần
20/08/20164 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
19/08/20163 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
18/08/20164 lần0 lần4 lần5 lần3 lần3 lần1 lần6 lần1 lần0 lần
17/08/20163 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
16/08/20162 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
15/08/20162 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
14/08/20162 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
13/08/20165 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
12/08/20160 lần1 lần0 lần5 lần4 lần4 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
11/08/20163 lần7 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
10/08/20160 lần1 lần7 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần5 lần2 lần
09/08/20164 lần3 lần4 lần5 lần1 lần6 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
08/08/20162 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
07/08/20163 lần1 lần2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
06/08/20163 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần0 lần3 lần3 lần
05/08/20162 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần6 lần2 lần2 lần4 lần
04/08/20161 lần6 lần1 lần5 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
Tổng48 lần53 lần53 lần60 lần52 lần58 lần54 lần55 lần47 lần60 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
23/08/20163 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần7 lần3 lần
22/08/20163 lần3 lần3 lần7 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
21/08/20163 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần0 lần7 lần
20/08/20161 lần3 lần3 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
19/08/20163 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần2 lần
18/08/20162 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
17/08/20161 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
16/08/20162 lần5 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần6 lần
15/08/20162 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần5 lần
14/08/20165 lần2 lần0 lần5 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
13/08/20160 lần4 lần0 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
12/08/20161 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần5 lần
11/08/20163 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần6 lần0 lần3 lần2 lần
10/08/20160 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần
09/08/20162 lần3 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
08/08/20162 lần3 lần2 lần3 lần5 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
07/08/20162 lần4 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
06/08/20163 lần4 lần4 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
05/08/20165 lần5 lần0 lần6 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
04/08/20162 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần4 lần
Tổng45 lần56 lần37 lần62 lần49 lần68 lần54 lần45 lần63 lần61 lần