THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
25/09/20163 lần5 lần0 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
24/09/20164 lần5 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần6 lần2 lần0 lần
23/09/20161 lần2 lần6 lần6 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
22/09/20164 lần2 lần1 lần1 lần1 lần6 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
21/09/20163 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
20/09/20164 lần2 lần4 lần3 lần4 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
19/09/20162 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
18/09/20164 lần4 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
17/09/20162 lần1 lần2 lần3 lần1 lần6 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
16/09/20161 lần3 lần3 lần2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
15/09/20164 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
14/09/20164 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
13/09/20164 lần1 lần2 lần5 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
12/09/20164 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần6 lần1 lần0 lần5 lần
11/09/20165 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
10/09/20164 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần2 lần
09/09/20165 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
08/09/20166 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần6 lần1 lần
07/09/20164 lần4 lần5 lần0 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần4 lần
06/09/20162 lần1 lần2 lần6 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần4 lần
Tổng70 lần51 lần51 lần51 lần54 lần57 lần51 lần53 lần55 lần47 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
25/09/20165 lần5 lần1 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
24/09/20162 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần5 lần2 lần2 lần
23/09/20162 lần0 lần4 lần5 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần5 lần
22/09/20163 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần
21/09/20164 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
20/09/20163 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
19/09/20163 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần6 lần
18/09/20162 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần
17/09/20164 lần3 lần3 lần1 lần0 lần5 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
16/09/20162 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
15/09/20165 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
14/09/20162 lần2 lần4 lần4 lần4 lần5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
13/09/20161 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
12/09/20162 lần3 lần4 lần2 lần5 lần0 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
11/09/20162 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần5 lần
10/09/20162 lần2 lần5 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần0 lần3 lần
09/09/20162 lần5 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
08/09/20165 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
07/09/20163 lần1 lần5 lần4 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
06/09/20161 lần6 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần5 lần
Tổng55 lần59 lần55 lần55 lần54 lần47 lần57 lần52 lần38 lần68 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
25/09/20164 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
24/09/20161 lần1 lần0 lần4 lần7 lần4 lần3 lần3 lần4 lần0 lần
23/09/20161 lần5 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần0 lần5 lần3 lần
22/09/20164 lần4 lần3 lần2 lần8 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
21/09/20161 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần5 lần4 lần3 lần3 lần
20/09/20166 lần1 lần0 lần7 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
19/09/20162 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
18/09/20165 lần4 lần1 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
17/09/20163 lần0 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần3 lần1 lần5 lần
16/09/20164 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
15/09/20161 lần4 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
14/09/20164 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
13/09/20161 lần5 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần6 lần3 lần
12/09/20164 lần2 lần5 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
11/09/20164 lần3 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
10/09/20166 lần5 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
09/09/20161 lần4 lần5 lần0 lần6 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
08/09/20163 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần6 lần3 lần2 lần
07/09/20162 lần1 lần2 lần6 lần4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần
06/09/20162 lần0 lần0 lần4 lần4 lần3 lần3 lần3 lần6 lần2 lần
Tổng59 lần52 lần47 lần64 lần52 lần50 lần54 lần46 lần62 lần54 lần