THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
30/05/20164 lần1 lần2 lần2 lần4 lần6 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
29/05/20165 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
28/05/20161 lần1 lần2 lần3 lần4 lần6 lần0 lần2 lần3 lần5 lần
27/05/20163 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
26/05/20165 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
25/05/20163 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần7 lần2 lần3 lần
24/05/20163 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần3 lần5 lần3 lần3 lần
23/05/20162 lần1 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần
22/05/20161 lần3 lần2 lần6 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
21/05/20161 lần4 lần2 lần0 lần3 lần7 lần3 lần2 lần5 lần0 lần
20/05/20162 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần4 lần3 lần0 lần3 lần
19/05/20163 lần0 lần2 lần8 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
18/05/20163 lần4 lần2 lần0 lần4 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
17/05/20162 lần4 lần6 lần5 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
16/05/20165 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
15/05/20165 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần4 lần5 lần3 lần4 lần
14/05/20160 lần2 lần5 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
13/05/20161 lần1 lần2 lần1 lần2 lần6 lần5 lần2 lần3 lần4 lần
12/05/20164 lần4 lần2 lần6 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
11/05/20166 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng59 lần42 lần51 lần53 lần51 lần63 lần59 lần54 lần54 lần54 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
30/05/20164 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
29/05/20164 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần
28/05/20164 lần4 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
27/05/20163 lần3 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần
26/05/20165 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
25/05/20163 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
24/05/20164 lần2 lần4 lần2 lần5 lần3 lần0 lần3 lần4 lần0 lần
23/05/20161 lần0 lần3 lần6 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
22/05/20162 lần3 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần4 lần2 lần2 lần
21/05/20163 lần2 lần3 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần
20/05/20164 lần5 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
19/05/20160 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần7 lần3 lần4 lần
18/05/20163 lần4 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
17/05/20162 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần5 lần
16/05/20163 lần2 lần6 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
15/05/20162 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần6 lần
14/05/20164 lần2 lần6 lần1 lần6 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
13/05/20162 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần3 lần3 lần3 lần
12/05/20164 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
11/05/20163 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
Tổng60 lần47 lần62 lần52 lần50 lần52 lần45 lần62 lần51 lần59 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
30/05/20163 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
29/05/20163 lần4 lần5 lần0 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
28/05/20166 lần1 lần3 lần1 lần8 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
27/05/20163 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần4 lần3 lần
26/05/20160 lần4 lần6 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
25/05/20164 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần4 lần4 lần1 lần
24/05/20164 lần2 lần1 lần8 lần0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
23/05/20164 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
22/05/20166 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
21/05/20161 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần8 lần1 lần2 lần1 lần
20/05/20163 lần3 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
19/05/20164 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
18/05/20163 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
17/05/20161 lần3 lần1 lần1 lần6 lần4 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
16/05/20161 lần4 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
15/05/20161 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần4 lần8 lần0 lần4 lần
14/05/20162 lần3 lần0 lần1 lần3 lần7 lần1 lần5 lần3 lần2 lần
13/05/20162 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần5 lần3 lần
12/05/20166 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
11/05/20164 lần2 lần7 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
Tổng61 lần54 lần52 lần51 lần63 lần52 lần54 lần71 lần50 lần32 lần
Bình luận thêm