THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
01/07/20164 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
30/06/20160 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần6 lần1 lần3 lần2 lần
29/06/20164 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
28/06/20161 lần5 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
27/06/20161 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần
26/06/20162 lần0 lần1 lần6 lần5 lần0 lần0 lần3 lần6 lần4 lần
25/06/20162 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
24/06/20162 lần2 lần7 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
23/06/20160 lần2 lần2 lần3 lần5 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
22/06/20162 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần5 lần5 lần2 lần2 lần
21/06/20162 lần1 lần3 lần1 lần3 lần6 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
20/06/20160 lần3 lần4 lần1 lần5 lần2 lần5 lần4 lần2 lần1 lần
19/06/20163 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
18/06/20161 lần5 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
17/06/20161 lần4 lần0 lần2 lần1 lần5 lần6 lần2 lần4 lần2 lần
16/06/20161 lần4 lần2 lần3 lần6 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
15/06/20163 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
14/06/20164 lần2 lần4 lần4 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
13/06/20163 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần7 lần
12/06/20164 lần1 lần2 lần1 lần6 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
Tổng40 lần59 lần52 lần53 lần59 lần58 lần52 lần59 lần54 lần54 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
01/07/20165 lần3 lần4 lần7 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
30/06/20162 lần1 lần0 lần1 lần7 lần3 lần1 lần6 lần3 lần3 lần
29/06/20162 lần2 lần3 lần5 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
28/06/20163 lần1 lần2 lần3 lần6 lần3 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
27/06/20164 lần3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
26/06/20162 lần3 lần6 lần3 lần1 lần0 lần5 lần5 lần1 lần1 lần
25/06/20163 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần6 lần
24/06/20164 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần3 lần5 lần4 lần0 lần
23/06/20161 lần8 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
22/06/20166 lần1 lần5 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
21/06/20161 lần4 lần5 lần1 lần3 lần4 lần4 lần0 lần4 lần1 lần
20/06/20162 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần
19/06/20164 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
18/06/20162 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần1 lần3 lần
17/06/20163 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần7 lần2 lần2 lần
16/06/20165 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
15/06/20162 lần2 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần0 lần
14/06/20163 lần3 lần5 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
13/06/20162 lần5 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần5 lần1 lần4 lần
12/06/20165 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng61 lần54 lần59 lần58 lần56 lần42 lần48 lần67 lần49 lần46 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
01/07/20163 lần0 lần2 lần4 lần4 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
30/06/20163 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần3 lần5 lần1 lần
29/06/20163 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
28/06/20163 lần2 lần4 lần1 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
27/06/20160 lần2 lần3 lần2 lần6 lần6 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
26/06/20168 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
25/06/20161 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
24/06/20162 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
23/06/20163 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
22/06/20162 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
21/06/20162 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần
20/06/20167 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
19/06/20164 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
18/06/20163 lần1 lần5 lần1 lần6 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
17/06/20161 lần3 lần2 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần8 lần4 lần
16/06/20162 lần4 lần0 lần6 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
15/06/20160 lần6 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
14/06/20161 lần5 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần5 lần2 lần1 lần
13/06/20164 lần5 lần5 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần5 lần0 lần
12/06/20164 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần6 lần4 lần1 lần4 lần
Tổng56 lần49 lần55 lần46 lần54 lần67 lần46 lần57 lần59 lần51 lần