THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
08/12/20165 lần2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
07/12/20163 lần6 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
06/12/20163 lần6 lần4 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
05/12/20160 lần3 lần4 lần3 lần4 lần0 lần4 lần4 lần1 lần4 lần
04/12/20163 lần2 lần6 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần5 lần
03/12/20166 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
02/12/20161 lần3 lần1 lần1 lần9 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
01/12/20163 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
30/11/20163 lần1 lần4 lần1 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
29/11/20162 lần4 lần5 lần4 lần0 lần2 lần0 lần4 lần3 lần3 lần
28/11/20164 lần4 lần5 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần0 lần0 lần
27/11/20160 lần4 lần7 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
26/11/20165 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần
25/11/20160 lần5 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
24/11/20162 lần2 lần7 lần4 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
23/11/20163 lần2 lần4 lần0 lần6 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
22/11/20164 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
21/11/20163 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần6 lần4 lần4 lần
20/11/20163 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần1 lần
19/11/20163 lần4 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng56 lần65 lần66 lần49 lần61 lần36 lần50 lần61 lần49 lần47 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
08/12/20163 lần3 lần3 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
07/12/20164 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
06/12/20163 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần6 lần1 lần2 lần
05/12/20164 lần2 lần2 lần2 lần6 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
04/12/20163 lần2 lần6 lần1 lần0 lần1 lần2 lần8 lần3 lần1 lần
03/12/20164 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
02/12/20163 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
01/12/20161 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
30/11/20162 lần4 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
29/11/20162 lần2 lần3 lần6 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
28/11/20164 lần2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
27/11/20161 lần3 lần5 lần1 lần2 lần3 lần6 lần2 lần0 lần4 lần
26/11/20164 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần5 lần
25/11/20163 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
24/11/20160 lần3 lần2 lần5 lần4 lần2 lần4 lần0 lần2 lần5 lần
23/11/20164 lần2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần
22/11/20162 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
21/11/20162 lần2 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần7 lần5 lần
20/11/20162 lần1 lần1 lần6 lần5 lần4 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
19/11/20164 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
Tổng55 lần55 lần57 lần48 lần63 lần50 lần52 lần57 lần54 lần49 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
08/12/20167 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
07/12/20161 lần6 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
06/12/20162 lần2 lần5 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
05/12/20164 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần3 lần0 lần4 lần
04/12/20162 lần3 lần5 lần2 lần2 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
03/12/20164 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần
02/12/20162 lần2 lần5 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
01/12/20164 lần3 lần5 lần3 lần0 lần3 lần0 lần6 lần1 lần2 lần
30/11/20163 lần3 lần6 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
29/11/20167 lần3 lần4 lần0 lần4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
28/11/20161 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
27/11/20164 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần7 lần0 lần
26/11/20165 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
25/11/20160 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần6 lần
24/11/20164 lần5 lần2 lần0 lần1 lần5 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
23/11/20164 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần5 lần
22/11/20163 lần2 lần4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
21/11/20163 lần2 lần4 lần3 lần2 lần6 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
20/11/20163 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
19/11/20162 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
Tổng65 lần52 lần70 lần50 lần42 lần56 lần55 lần54 lần43 lần53 lần