THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
18/01/20174 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
17/01/20173 lần4 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
16/01/20171 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần6 lần3 lần3 lần6 lần
15/01/20172 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
14/01/20175 lần0 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần
13/01/20171 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
12/01/20174 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
11/01/20175 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần5 lần
10/01/20173 lần2 lần4 lần3 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
09/01/20173 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
08/01/20172 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần6 lần5 lần3 lần3 lần
07/01/20173 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần7 lần4 lần0 lần
06/01/20174 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần5 lần3 lần4 lần2 lần
05/01/20172 lần4 lần4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
04/01/20171 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần1 lần7 lần
03/01/20172 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
02/01/20174 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần5 lần4 lần
01/01/20172 lần6 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
31/12/20161 lần5 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
30/12/20163 lần5 lần5 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng55 lần45 lần50 lần54 lần49 lần42 lần57 lần62 lần62 lần64 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
18/01/20171 lần4 lần2 lần2 lần1 lần6 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
17/01/20176 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
16/01/20172 lần1 lần4 lần3 lần0 lần4 lần5 lần5 lần1 lần2 lần
15/01/20175 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần
14/01/20174 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
13/01/20173 lần2 lần1 lần4 lần3 lần6 lần3 lần0 lần1 lần4 lần
12/01/20170 lần3 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần5 lần3 lần3 lần
11/01/20172 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần5 lần1 lần6 lần5 lần
10/01/20174 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
09/01/20171 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
08/01/20175 lần3 lần5 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
07/01/20172 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
06/01/20173 lần5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
05/01/20173 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần5 lần1 lần4 lần4 lần
04/01/20173 lần5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
03/01/20173 lần2 lần6 lần2 lần1 lần3 lần6 lần3 lần0 lần1 lần
02/01/20173 lần4 lần2 lần9 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
01/01/20170 lần3 lần4 lần1 lần4 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
31/12/20164 lần0 lần6 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần
30/12/20163 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần7 lần2 lần0 lần
Tổng57 lần51 lần57 lần52 lần44 lần59 lần58 lần64 lần45 lần53 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
18/01/20172 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần5 lần6 lần5 lần2 lần
17/01/20171 lần5 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
16/01/20175 lần5 lần3 lần0 lần2 lần3 lần5 lần1 lần0 lần3 lần
15/01/20174 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
14/01/20175 lần5 lần5 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
13/01/20171 lần1 lần1 lần0 lần5 lần5 lần6 lần3 lần3 lần2 lần
12/01/20173 lần4 lần2 lần6 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
11/01/20173 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
10/01/20171 lần3 lần2 lần2 lần6 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
09/01/20174 lần1 lần7 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
08/01/20174 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần
07/01/20177 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần6 lần1 lần0 lần
06/01/20176 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
05/01/20173 lần5 lần1 lần5 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần6 lần
04/01/20173 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
03/01/20171 lần2 lần3 lần8 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
02/01/20171 lần5 lần1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
01/01/20172 lần1 lần4 lần6 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
31/12/20165 lần1 lần0 lần2 lần1 lần7 lần5 lần1 lần2 lần3 lần
30/12/20166 lần0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng67 lần53 lần57 lần61 lần37 lần54 lần63 lần48 lần46 lần54 lần