THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
30/07/20163 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần3 lần
29/07/20162 lần3 lần5 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
28/07/20163 lần3 lần4 lần1 lần6 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
27/07/20166 lần4 lần3 lần6 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
26/07/20165 lần0 lần5 lần1 lần2 lần3 lần5 lần4 lần1 lần1 lần
25/07/20163 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
24/07/20162 lần5 lần6 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
23/07/20164 lần2 lần4 lần1 lần5 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
22/07/20161 lần7 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần4 lần5 lần
21/07/20163 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
20/07/20163 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần0 lần3 lần6 lần1 lần
19/07/20163 lần3 lần5 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần4 lần2 lần
18/07/20163 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
17/07/20164 lần2 lần4 lần1 lần0 lần4 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
16/07/20165 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần6 lần2 lần0 lần
15/07/20163 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
14/07/20162 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần7 lần
13/07/20163 lần1 lần6 lần4 lần6 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
12/07/20163 lần3 lần1 lần3 lần2 lần7 lần0 lần5 lần2 lần1 lần
11/07/20161 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần5 lần3 lần
Tổng62 lần57 lần73 lần50 lần46 lần48 lần46 lần57 lần59 lần42 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
30/07/20163 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần5 lần2 lần2 lần6 lần
29/07/20162 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần8 lần
28/07/20161 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần4 lần
27/07/20163 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần4 lần
26/07/20161 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần0 lần4 lần0 lần6 lần
25/07/20161 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
24/07/20164 lần4 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
23/07/20165 lần4 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
22/07/20166 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
21/07/20163 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
20/07/20165 lần2 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần5 lần
19/07/20164 lần1 lần4 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
18/07/20164 lần1 lần1 lần5 lần1 lần4 lần5 lần1 lần2 lần3 lần
17/07/20162 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần5 lần2 lần3 lần
16/07/20167 lần3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
15/07/20166 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
14/07/20162 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
13/07/20167 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
12/07/20162 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần5 lần
11/07/20164 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
Tổng72 lần50 lần47 lần47 lần50 lần46 lần55 lần61 lần48 lần64 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
30/07/20164 lần5 lần1 lần2 lần5 lần0 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
29/07/20165 lần3 lần2 lần5 lần0 lần0 lần4 lần1 lần4 lần3 lần
28/07/20163 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần6 lần1 lần
27/07/20162 lần1 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
26/07/20162 lần2 lần3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần4 lần5 lần3 lần
25/07/20162 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
24/07/20162 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
23/07/20164 lần2 lần5 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
22/07/20162 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần6 lần3 lần3 lần1 lần
21/07/20162 lần3 lần5 lần6 lần5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
20/07/20162 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần7 lần1 lần
19/07/20163 lần3 lần3 lần5 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
18/07/20163 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần6 lần2 lần1 lần
17/07/20162 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần5 lần4 lần
16/07/20162 lần1 lần1 lần7 lần3 lần1 lần4 lần4 lần4 lần0 lần
15/07/20164 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
14/07/20168 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
13/07/20162 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
12/07/20163 lần4 lần3 lần2 lần5 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
11/07/20165 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng62 lần50 lần46 lần63 lần62 lần54 lần51 lần49 lần61 lần42 lần