THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
05/05/20161 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần6 lần3 lần2 lần
04/05/20160 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần5 lần
03/05/20162 lần1 lần6 lần1 lần7 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
02/05/20163 lần1 lần1 lần6 lần4 lần4 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
01/05/20163 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần5 lần7 lần1 lần0 lần
30/04/20161 lần1 lần3 lần7 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần5 lần
29/04/20165 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
28/04/20161 lần6 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
27/04/20164 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần6 lần1 lần
26/04/20162 lần6 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
25/04/20163 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần
24/04/20162 lần6 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
23/04/20163 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
22/04/20161 lần5 lần2 lần6 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
21/04/20164 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần0 lần
20/04/20165 lần2 lần6 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
19/04/20165 lần3 lần0 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
18/04/20162 lần2 lần3 lần2 lần3 lần7 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
17/04/20164 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
16/04/20163 lần3 lần4 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
Tổng54 lần67 lần51 lần60 lần57 lần47 lần47 lần50 lần57 lần50 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
05/05/20162 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
04/05/20162 lần5 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
03/05/20164 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần5 lần
02/05/20162 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
01/05/20166 lần1 lần6 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
30/04/20161 lần3 lần3 lần4 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
29/04/20161 lần6 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần4 lần5 lần
28/04/20161 lần7 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
27/04/20162 lần1 lần3 lần4 lần4 lần1 lần5 lần0 lần3 lần4 lần
26/04/20162 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần5 lần4 lần
25/04/20166 lần4 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
24/04/20162 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần4 lần4 lần
23/04/20160 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần7 lần2 lần4 lần
22/04/20163 lần1 lần0 lần3 lần5 lần1 lần6 lần2 lần4 lần2 lần
21/04/20164 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
20/04/20164 lần3 lần4 lần2 lần0 lần6 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
19/04/20162 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần5 lần3 lần1 lần
18/04/20161 lần1 lần9 lần4 lần2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần0 lần
17/04/20160 lần4 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần4 lần
16/04/20163 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
Tổng48 lần58 lần48 lần51 lần55 lần52 lần53 lần57 lần57 lần61 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
05/05/20160 lần2 lần4 lần5 lần6 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
04/05/20164 lần2 lần1 lần3 lần5 lần5 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
03/05/20166 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
02/05/20164 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
01/05/20162 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
30/04/20161 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần
29/04/20162 lần1 lần3 lần4 lần5 lần0 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
28/04/20161 lần3 lần2 lần1 lần3 lần7 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
27/04/20165 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần5 lần3 lần4 lần
26/04/20164 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần4 lần
25/04/20162 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần8 lần4 lần2 lần3 lần
24/04/20161 lần6 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
23/04/20161 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần4 lần0 lần4 lần
22/04/20163 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
21/04/20163 lần3 lần0 lần4 lần1 lần6 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
20/04/20162 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
19/04/20161 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần7 lần2 lần2 lần2 lần
18/04/20165 lần4 lần5 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
17/04/20162 lần1 lần3 lần2 lần5 lần5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
16/04/20161 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần6 lần2 lần1 lần5 lần
Tổng50 lần46 lần51 lần58 lần61 lần65 lần62 lần53 lần41 lần53 lần
Bình luận thêm