THỐNG KÊ CHU KỲ ĐẶC BIỆT
Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 17-07-2016 (91503) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 22-07-2016 (46412) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 13-07-2016 (11427) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 10 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 30-06-2016 (08930) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 23 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 21-07-2016 (98540) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 08-07-2016 (69450) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 15 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 02-07-2016 (26361) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 21 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 23-07-2016 (26473) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 01-07-2016 (48487) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 22 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 14-07-2016 (42398) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 9 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 21-07-2016 (98540) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày45 ngày
Đuôi 1 ra ngày 12-07-2016 (90511) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 11 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 22-07-2016 (46412) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 23-07-2016 (26473) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 28-06-2016 (07224) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 25 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 27-06-2016 (83475) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 26 ngày56 ngày
Đuôi 6 ra ngày 19-06-2016 (58056) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 34 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 13-07-2016 (11427) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 10 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 20-07-2016 (74248) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 04-07-2016 (26609) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 19 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 23-07-2016 (26473) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 06-07-2016 (18292) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 17 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 20-07-2016 (74248) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 22-07-2016 (46412) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 21-07-2016 (98540) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 16-07-2016 (57878) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 7 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 28-06-2016 (07224) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 25 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 18-07-2016 (88570) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 5 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 07-07-2016 (35917) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 16 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 19-07-2016 (61718) đến 23-07-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày91 ngày