THỐNG KÊ CHU KỲ ĐẶC BIỆT
Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 19-04-2016 (10506) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 12 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 24-04-2016 (73815) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 7 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 28-04-2016 (95627) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 30-04-2016 (25434) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 01-05-2016 (90242) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 15-04-2016 (50653) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 16 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 27-04-2016 (90964) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 25-04-2016 (47878) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 22-04-2016 (06580) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 9 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 08-04-2016 (93793) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 23 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 22-04-2016 (06580) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 9 ngày45 ngày
Đuôi 1 ra ngày 29-04-2016 (65431) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 01-05-2016 (90242) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 15-04-2016 (50653) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 16 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 30-04-2016 (25434) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 26-04-2016 (83725) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 5 ngày56 ngày
Đuôi 6 ra ngày 23-04-2016 (97066) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 8 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 28-04-2016 (95627) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 25-04-2016 (47878) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 01-03-2016 (47739) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 61 ngày68 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 27-04-2016 (90964) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 04-04-2016 (57747) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 27 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 23-04-2016 (97066) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 8 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 13-04-2016 (09821) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 18 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 29-04-2016 (65431) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 25-04-2016 (47878) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 01-05-2016 (90242) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 30-04-2016 (25434) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 22-04-2016 (06580) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 9 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 28-04-2016 (95627) đến 01-05-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày91 ngày
Bình luận thêm