THỐNG KÊ CHU KỲ ĐẶC BIỆT
Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 25-06-2016 (24409) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 11-06-2016 (95619) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 14 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 23-06-2016 (34529) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 22-06-2016 (82537) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 24-06-2016 (76741) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 20-06-2016 (56358) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 5 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 24-05-2016 (91964) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 32 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 15-06-2016 (13478) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 10 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 10-06-2016 (68089) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 15 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 16-06-2016 (23096) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 9 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 09-06-2016 (23090) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 16 ngày45 ngày
Đuôi 1 ra ngày 24-06-2016 (76741) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 21-06-2016 (93142) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 13-06-2016 (49093) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 12 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 12-06-2016 (92524) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 13 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 17-05-2016 (32205) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 39 ngày56 ngày
Đuôi 6 ra ngày 19-06-2016 (58056) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 22-06-2016 (82537) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 20-06-2016 (56358) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 5 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 25-06-2016 (24409) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 22-06-2016 (82537) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 23-06-2016 (34529) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 14-06-2016 (25602) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 11 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 20-06-2016 (56358) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 5 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 25-05-2016 (49604) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 31 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 24-06-2016 (76741) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 21-06-2016 (93142) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 17-06-2016 (98107) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 8 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 06-05-2016 (21153) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 50 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 25-06-2016 (24409) đến 25-06-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày91 ngày
Bình luận thêm