THỐNG KÊ CHU KỲ ĐẶC BIỆT
Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 24-08-2016 (40602) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 23-08-2016 (14410) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 5 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 20-08-2016 (56320) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 8 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 03-08-2016 (82837) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 25 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 05-08-2016 (20146) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 23 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 22-08-2016 (57958) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 27-08-2016 (87565) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 28-08-2016 (39470) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 21-08-2016 (04689) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 7 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 06-08-2016 (20891) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 22 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 28-08-2016 (39470) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày45 ngày
Đuôi 1 ra ngày 26-08-2016 (13061) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 24-08-2016 (40602) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 12-08-2016 (78663) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 16 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 15-08-2016 (85984) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 13 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 27-08-2016 (87565) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày56 ngày
Đuôi 6 ra ngày 19-08-2016 (98526) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 9 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 25-08-2016 (53577) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 22-08-2016 (57958) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 21-08-2016 (04689) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 7 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 14-08-2016 (50182) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 14 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 27-08-2016 (87565) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 24-08-2016 (40602) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 22-08-2016 (57958) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 25-08-2016 (53577) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 09-08-2016 (08587) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 19 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 31-07-2016 (74642) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 28 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 28-08-2016 (39470) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 19-08-2016 (98526) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 9 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 13-08-2016 (81827) đến 28-08-2016 vẫn chưa ra là 15 ngày91 ngày