THỐNG KÊ CHU KỲ ĐẶC BIỆT
Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 25-05-2016 (49604) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 24-04-2016 (73815) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 34 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 14-05-2016 (14724) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 14 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 16-05-2016 (09334) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 12 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 22-05-2016 (06448) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 26-05-2016 (23854) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 24-05-2016 (91964) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 11-05-2016 (83775) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 17 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 27-05-2016 (15182) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 28-05-2016 (92490) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 28-05-2016 (92490) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày45 ngày
Đuôi 1 ra ngày 20-05-2016 (48441) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 8 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 27-05-2016 (15182) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 09-05-2016 (43873) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 19 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 26-05-2016 (23854) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 17-05-2016 (32205) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 11 ngày56 ngày
Đuôi 6 ra ngày 13-05-2016 (62586) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 15 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 10-05-2016 (09857) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 18 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 22-05-2016 (06448) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 12-05-2016 (99739) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 16 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 27-05-2016 (15182) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 18-05-2016 (28192) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 10 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 22-05-2016 (06448) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 19-05-2016 (59894) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 9 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 25-05-2016 (49604) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 21-05-2016 (75850) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 7 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 14-05-2016 (14724) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 14 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 16-05-2016 (09334) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 12 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 06-05-2016 (21153) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 22 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 28-05-2016 (92490) đến 28-05-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày91 ngày
Bình luận thêm