Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 16-03-2017 (33000) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 8 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 06-03-2017 (75615) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 18 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 01-03-2017 (14824) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 23 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 24-03-2017 (80732) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 15-03-2017 (98441) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 9 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 23-03-2017 (06750) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 20-03-2017 (80860) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 22-03-2017 (70175) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 09-02-2017 (66681) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 43 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 21-03-2017 (15998) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 23-03-2017 (06750) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 17-03-2017 (72191) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 7 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 24-03-2017 (80732) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 18-03-2017 (28263) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 6 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 13-03-2017 (51674) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 11 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 22-03-2017 (70175) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 22-02-2017 (45266) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 30 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 09-03-2017 (00207) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 15 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 21-03-2017 (15998) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 08-03-2017 (56949) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 16 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 17-03-2017 (72191) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 7 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 19-03-2017 (34365) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 5 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 22-03-2017 (70175) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 08-03-2017 (56949) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 16 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 14-03-2017 (81040) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 10 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 24-03-2017 (80732) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 0 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 20-03-2017 (80860) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 21-03-2017 (15998) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 07-03-2017 (86735) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 17 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 18-03-2017 (28263) đến 24-03-2017 vẫn chưa ra là 6 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm