Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 23-11-2017

nhà cái uy tín
tao tai khoan ca do bong da
nha cai dafabet

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 23-11-2017

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
23/11/20171 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
22/11/20173 lần3 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
21/11/20171 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần5 lần4 lần2 lần4 lần
20/11/20172 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
19/11/20176 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
18/11/20172 lần1 lần6 lần4 lần4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
17/11/20176 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
16/11/20170 lần4 lần1 lần1 lần4 lần7 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
15/11/20172 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần7 lần0 lần4 lần
14/11/20173 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
13/11/20173 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần0 lần
12/11/20172 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần
11/11/20171 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần7 lần4 lần4 lần
10/11/20171 lần6 lần3 lần1 lần1 lần1 lần7 lần2 lần3 lần2 lần
09/11/20173 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần6 lần3 lần0 lần3 lần
08/11/20171 lần0 lần6 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần5 lần3 lần
07/11/20172 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần4 lần
06/11/20174 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
05/11/20173 lần3 lần4 lần1 lần4 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
04/11/20171 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần5 lần5 lần
Tổng47 lần54 lần65 lần50 lần51 lần58 lần65 lần51 lần49 lần50 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
23/11/20172 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
22/11/20172 lần1 lần3 lần4 lần5 lần1 lần0 lần5 lần3 lần3 lần
21/11/20173 lần2 lần6 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần7 lần1 lần
20/11/20175 lần2 lần6 lần3 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
19/11/20172 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần4 lần
18/11/20173 lần2 lần6 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
17/11/20173 lần0 lần2 lần5 lần2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần
16/11/20173 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần4 lần
15/11/20173 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần6 lần3 lần1 lần4 lần
14/11/20171 lần3 lần2 lần3 lần3 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
13/11/20172 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
12/11/20174 lần0 lần1 lần2 lần3 lần5 lần7 lần3 lần1 lần1 lần
11/11/20175 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
10/11/20178 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
09/11/20171 lần1 lần5 lần1 lần7 lần4 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
08/11/20173 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
07/11/20172 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần6 lần0 lần
06/11/20172 lần4 lần2 lần1 lần1 lần6 lần0 lần6 lần2 lần3 lần
05/11/20173 lần1 lần4 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
04/11/20171 lần5 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
Tổng58 lần48 lần61 lần53 lần49 lần61 lần50 lần60 lần53 lần47 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
23/11/20174 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần
22/11/20178 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
21/11/20175 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần5 lần4 lần1 lần
20/11/20173 lần3 lần2 lần8 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
19/11/20173 lần0 lần4 lần3 lần2 lần6 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
18/11/20176 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
17/11/20172 lần3 lần2 lần4 lần2 lần7 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
16/11/20172 lần0 lần1 lần3 lần6 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
15/11/20171 lần5 lần2 lần4 lần2 lần0 lần5 lần4 lần1 lần3 lần
14/11/20174 lần2 lần3 lần2 lần3 lần6 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
13/11/20173 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
12/11/20171 lần5 lần7 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
11/11/20171 lần3 lần7 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
10/11/20173 lần5 lần3 lần2 lần0 lần3 lần6 lần1 lần1 lần3 lần
09/11/20173 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
08/11/20173 lần4 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
07/11/20174 lần6 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
06/11/20173 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần
05/11/20174 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần6 lần3 lần1 lần
04/11/20171 lần1 lần4 lần4 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần5 lần
Tổng64 lần53 lần60 lần54 lần51 lần51 lần54 lần57 lần47 lần49 lần