THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
27/02/20171 lần2 lần4 lần5 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
26/02/20171 lần2 lần5 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần4 lần
25/02/20171 lần1 lần5 lần4 lần4 lần0 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
24/02/20172 lần2 lần4 lần3 lần0 lần5 lần0 lần5 lần4 lần2 lần
23/02/20173 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần4 lần1 lần
22/02/20170 lần2 lần6 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
21/02/20171 lần3 lần3 lần2 lần6 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
20/02/20171 lần3 lần5 lần3 lần6 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
19/02/20177 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
18/02/20172 lần5 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
17/02/20171 lần1 lần3 lần7 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
16/02/20172 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần6 lần
15/02/20175 lần4 lần1 lần5 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
14/02/20172 lần4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần5 lần
13/02/20171 lần3 lần1 lần5 lần2 lần5 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
12/02/20172 lần2 lần4 lần4 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
11/02/20177 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần6 lần
10/02/20172 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
09/02/20170 lần3 lần5 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
08/02/20172 lần3 lần4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần2 lần
Tổng43 lần51 lần72 lần66 lần59 lần48 lần47 lần50 lần50 lần54 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
27/02/20173 lần4 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
26/02/20172 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
25/02/20172 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần4 lần6 lần3 lần2 lần
24/02/20174 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
23/02/20172 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần6 lần
22/02/20170 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần4 lần5 lần1 lần
21/02/20172 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
20/02/20173 lần4 lần5 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần
19/02/20176 lần0 lần3 lần0 lần6 lần0 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
18/02/20173 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
17/02/20172 lần2 lần5 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
16/02/20171 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần0 lần7 lần3 lần3 lần
15/02/20171 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần4 lần3 lần
14/02/20171 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần6 lần1 lần5 lần
13/02/20171 lần2 lần6 lần5 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
12/02/20173 lần4 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
11/02/20173 lần3 lần4 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
10/02/20171 lần2 lần5 lần2 lần4 lần0 lần6 lần5 lần0 lần2 lần
09/02/20173 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần0 lần
08/02/20171 lần5 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần6 lần1 lần
Tổng44 lần53 lần65 lần48 lần53 lần49 lần50 lần65 lần61 lần52 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
27/02/20172 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
26/02/20175 lần5 lần0 lần1 lần3 lần2 lần5 lần0 lần5 lần1 lần
25/02/20172 lần2 lần5 lần5 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
24/02/20172 lần4 lần2 lần7 lần2 lần0 lần1 lần0 lần5 lần4 lần
23/02/20173 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
22/02/20173 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần6 lần4 lần
21/02/20173 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
20/02/20172 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
19/02/20177 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần5 lần1 lần3 lần3 lần
18/02/20172 lần4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần3 lần6 lần
17/02/20172 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần5 lần4 lần1 lần2 lần
16/02/20176 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
15/02/20173 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần5 lần3 lần3 lần
14/02/20173 lần2 lần6 lần1 lần3 lần1 lần5 lần2 lần0 lần4 lần
13/02/20172 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
12/02/20171 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
11/02/20171 lần5 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
10/02/20172 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần5 lần3 lần2 lần4 lần
09/02/20174 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
08/02/20174 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
Tổng59 lần56 lần54 lần53 lần50 lần51 lần56 lần48 lần55 lần58 lần