Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 27-02-2021

nha cai dafabet
letou
Cá độ bóng đá OXBET

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 27-02-2021

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
27/02/20212 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần6 lần7 lần1 lần
26/02/20214 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
25/02/20212 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần
24/02/20212 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
23/02/20214 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
22/02/20212 lần4 lần5 lần3 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
21/02/20214 lần4 lần4 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
20/02/20213 lần2 lần0 lần5 lần5 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần
19/02/20217 lần2 lần6 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
18/02/20214 lần1 lần5 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
17/02/20212 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần6 lần2 lần3 lần4 lần
16/02/20214 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
15/02/20210 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần0 lần8 lần5 lần
10/02/20214 lần2 lần3 lần5 lần2 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần
09/02/20210 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần5 lần1 lần6 lần3 lần
08/02/20211 lần5 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần6 lần
07/02/20211 lần4 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần7 lần1 lần1 lần
06/02/20216 lần4 lần4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
05/02/20211 lần5 lần7 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
04/02/20211 lần4 lần2 lần4 lần5 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng54 lần62 lần59 lần54 lần49 lần37 lần61 lần56 lần64 lần44 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
27/02/20210 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần6 lần1 lần
26/02/20215 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
25/02/20211 lần4 lần1 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
24/02/20213 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
23/02/20211 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
22/02/20210 lần1 lần4 lần6 lần1 lần4 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
21/02/20216 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần5 lần
20/02/20212 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần6 lần
19/02/20212 lần0 lần2 lần7 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần
18/02/20214 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
17/02/20213 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần3 lần
16/02/20213 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
15/02/20212 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
10/02/20213 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
09/02/20212 lần1 lần6 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần4 lần2 lần
08/02/20211 lần2 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần0 lần6 lần3 lần
07/02/20213 lần2 lần2 lần3 lần6 lần4 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
06/02/20213 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần6 lần
05/02/20213 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần7 lần1 lần
04/02/20212 lần3 lần5 lần3 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng49 lần44 lần55 lần57 lần54 lần53 lần47 lần53 lần70 lần58 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
27/02/20213 lần3 lần2 lần2 lần6 lần1 lần5 lần0 lần1 lần4 lần
26/02/20212 lần1 lần5 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
25/02/20215 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
24/02/20213 lần3 lần4 lần2 lần6 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
23/02/20213 lần6 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
22/02/20210 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần7 lần4 lần3 lần
21/02/20212 lần1 lần2 lần3 lần5 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20/02/20214 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
19/02/20212 lần0 lần2 lần5 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần
18/02/20212 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần5 lần5 lần3 lần
17/02/20213 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần6 lần
16/02/20213 lần0 lần5 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
15/02/20216 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
10/02/20212 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần
09/02/20213 lần3 lần4 lần4 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần5 lần
08/02/20215 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
07/02/20213 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần6 lần1 lần
06/02/20213 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần
05/02/20213 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
04/02/20211 lần0 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần4 lần3 lần5 lần
Tổng58 lần43 lần53 lần46 lần52 lần64 lần52 lần61 lần53 lần58 lần