Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 17-01-2020

nha cai dafabet
letou
letou

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 17-01-2020

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
17/01/20202 lần1 lần2 lần2 lần6 lần0 lần2 lần8 lần2 lần2 lần
16/01/20200 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần5 lần
15/01/20202 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
14/01/20202 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
13/01/20205 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
12/01/20202 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
11/01/20204 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần4 lần4 lần
10/01/20201 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần
09/01/20205 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
08/01/20208 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
07/01/20201 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
06/01/20201 lần5 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
05/01/20202 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần4 lần3 lần3 lần
04/01/20204 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
03/01/20204 lần0 lần1 lần7 lần1 lần2 lần2 lần3 lần7 lần0 lần
02/01/20204 lần6 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần0 lần
01/01/20202 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần1 lần4 lần3 lần
31/12/20194 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
30/12/20195 lần5 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
29/12/20195 lần2 lần5 lần0 lần1 lần4 lần4 lần0 lần2 lần4 lần
Tổng63 lần57 lần49 lần45 lần52 lần47 lần49 lần57 lần65 lần56 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
17/01/20203 lần5 lần4 lần0 lần5 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
16/01/20204 lần4 lần7 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
15/01/20204 lần6 lần2 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
14/01/20202 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần5 lần1 lần
13/01/20201 lần3 lần2 lần2 lần6 lần1 lần3 lần6 lần1 lần2 lần
12/01/20205 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
11/01/20203 lần4 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
10/01/20205 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần0 lần6 lần2 lần
09/01/20206 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần6 lần3 lần0 lần
08/01/20200 lần3 lần5 lần6 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
07/01/20203 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
06/01/20202 lần0 lần2 lần3 lần6 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
05/01/20202 lần2 lần3 lần4 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
04/01/20203 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần7 lần
03/01/20203 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
02/01/20201 lần4 lần3 lần0 lần4 lần0 lần4 lần2 lần5 lần4 lần
01/01/20202 lần4 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
31/12/20191 lần2 lần4 lần0 lần5 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
30/12/20193 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần2 lần
29/12/20193 lần5 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng56 lần66 lần51 lần41 lần70 lần39 lần50 lần57 lần61 lần49 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
17/01/20203 lần6 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
16/01/20205 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
15/01/20201 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần6 lần2 lần2 lần4 lần
14/01/20203 lần2 lần3 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
13/01/20205 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
12/01/20201 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần6 lần2 lần
11/01/20202 lần0 lần0 lần9 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
10/01/20203 lần1 lần2 lần5 lần4 lần6 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
09/01/20201 lần5 lần2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần7 lần
08/01/20202 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
07/01/20202 lần1 lần1 lần4 lần2 lần5 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
06/01/20201 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần7 lần2 lần3 lần
05/01/20207 lần4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
04/01/20203 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần5 lần5 lần4 lần2 lần
03/01/20205 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần
02/01/20203 lần5 lần2 lần4 lần5 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
01/01/20205 lần3 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
31/12/20192 lần3 lần6 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
30/12/20192 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
29/12/20193 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
Tổng59 lần58 lần54 lần65 lần47 lần47 lần52 lần49 lần56 lần53 lần