Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 22-11-2019

nha cai dafabet
letou
letou

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 22-11-2019

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
22/11/20190 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần0 lần5 lần3 lần4 lần
21/11/20195 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
20/11/20195 lần1 lần3 lần2 lần2 lần8 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
19/11/20192 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần4 lần0 lần5 lần3 lần
18/11/20192 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
17/11/20194 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
16/11/20192 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần
15/11/20194 lần1 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
14/11/20194 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
13/11/20193 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
12/11/20193 lần1 lần1 lần4 lần4 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
11/11/20192 lần6 lần4 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
10/11/20193 lần2 lần3 lần4 lần5 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
09/11/20195 lần0 lần0 lần0 lần0 lần2 lần3 lần6 lần3 lần8 lần
08/11/20194 lần0 lần5 lần3 lần0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
07/11/20195 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần6 lần
06/11/20194 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần3 lần5 lần2 lần
05/11/20193 lần1 lần3 lần4 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
04/11/20192 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần7 lần4 lần3 lần
03/11/20193 lần4 lần4 lần3 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
Tổng65 lần43 lần49 lần50 lần53 lần61 lần43 lần58 lần57 lần61 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
22/11/20194 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
21/11/20193 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
20/11/20193 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
19/11/20193 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần5 lần4 lần
18/11/20193 lần3 lần5 lần4 lần4 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
17/11/20192 lần7 lần3 lần5 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
16/11/20193 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
15/11/20193 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
14/11/20193 lần5 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
13/11/20192 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần7 lần3 lần
12/11/20191 lần2 lần3 lần3 lần5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
11/11/20193 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần0 lần6 lần
10/11/20194 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
09/11/20195 lần2 lần2 lần7 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
08/11/20192 lần1 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần6 lần3 lần1 lần
07/11/20192 lần3 lần0 lần4 lần3 lần5 lần8 lần1 lần0 lần1 lần
06/11/20192 lần3 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
05/11/20193 lần3 lần4 lần4 lần5 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
04/11/20195 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần3 lần
03/11/20193 lần2 lần1 lần2 lần10 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng59 lần50 lần44 lần66 lần63 lần62 lần39 lần55 lần55 lần47 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
22/11/20193 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần6 lần
21/11/20191 lần1 lần4 lần5 lần6 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
20/11/20191 lần2 lần0 lần6 lần4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
19/11/20191 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần5 lần
18/11/20193 lần5 lần5 lần1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
17/11/20191 lần2 lần4 lần4 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
16/11/20195 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
15/11/20195 lần5 lần2 lần2 lần2 lần7 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
14/11/20193 lần3 lần4 lần1 lần6 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
13/11/20191 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
12/11/20193 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
11/11/20193 lần0 lần5 lần1 lần1 lần7 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
10/11/20193 lần4 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
09/11/20196 lần2 lần3 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
08/11/20192 lần3 lần0 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
07/11/20193 lần4 lần2 lần2 lần5 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
06/11/20192 lần1 lần4 lần4 lần0 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
05/11/20192 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
04/11/20191 lần1 lần4 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
03/11/20191 lần5 lần5 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
Tổng50 lần55 lần63 lần65 lần60 lần60 lần45 lần39 lần49 lần54 lần
Loading...